NYBROK OY – TIETOSUOJASELOSTE

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nybrok Oy
Y-tunnus: 1978777-1
Koulukatu 7
23500 Uusikaupunki
02-8464800

2. YHTEYSHENKILÖ

Katriina Räsänen

3. REKISTERIN NIMI JA REKISTERÖIDYT

Nybrok Oy:n asiakashallinnan, toiminnan ja markkinoinnin rekisteri.

Rekisterissä hallinnoidaan asiakkaiden, edustajien, alihankkijoiden sekä muiden mahdollisten sidosryhmien henkilötietoja.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Kunnioitamme henkilötietojen yksityisyyttä ja käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja vain sellaisten tietojen osalta jotka ovat tarpeellisia velvoitteiden täyttämiseksi.

Tietoja käytämme palveluidemme tuottamiseen, asiakassuhteen hoitoon, suunnitteluun, analysointiin, kehittämiseen, asiakasviestintään sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa. Käytämme tietoja lisäksi markkinointitarkoituksiin olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden osalta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme rekisteröidystä nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita saamiamme tietoja henkilön oman ilmoituksen tai sopimuksen mukaan.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
-Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
-Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (kuten esim. palveluihimme liittyvä tietoja, palautteita)
-Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen, yhteistyösopimukseen tai potentiaalisten yritysasiakkaiden kontaktointiin.

Keräämme tietoja erilaisissa asiakaskontaktointi tilanteessa, palvelujemme käytön yhteydessä ja sopimuksenteon yhteydessä. Tiedot keräämme suoraan asiakkaalta, edustajalta, alihankkijalta tai muulta mahdolliselta sidosryhmältä. Keräämme tietoja eri lähteistä kuten internetistä, julkisista lähteistä, yritysten www-sivuilta, puhelimitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muilla vastaavilla tavoilla. Nybrok ei käytä evästeitä www-sivuillaan.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Nybrok käyttää toiminnassaan alihankintapalveluita sekä muita ulkoisia palveluntarjoajia. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille mikäli tehtävien suorittaminen sitä edellyttää.

Nybrokin valitsemien yhteistyökumppanien kanssa on tehty sopimus, joka sitoo heitä tietosuoja-asetuksen ehtojen mukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme siirrä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuuttaa. Rekisterin suojaustavat ovat yrityksellämme seuraavat: käyttäjäkohtaiset tunnukset, salasanat, käyttöoikeudet, palomuurit ja muut tekniset keinot suojattuun tietokantaan, johon on pääsy ainoastaan yrityksemme valtuuttamilla tahoilla. Manuaalisessa muodossa olevia henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Lisäksi seuraaviin kohtiin on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

  • saada tieto omien henkilötietojen käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojen poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
  • vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
  • saada omat henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
  • vaatia omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää tarkentamaan pyyntöä meille ja varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Henkilöllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa henkilön asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli on aihetta luulla, että emme ole käsitelleet henkilötietoa soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tässä tapauksessa tulee henkilön lähettää oikeuksia koskeva pyyntö kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Nybrok Oy, Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki
Tietosuoja
sähköposti:quality@nybrok.com

Vastaamme mahdolliseen pyyntöön 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä mikäli ei ole olemassa erityistä syytä vastaamisajan pidentämiseen.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pyrimme kehittämään palvelujamme. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.